ಸೇವೆಗಳು

Eye Care Services

ALL SERVICES

Book Popular Routine EYE Care Servies

No Services Available {{selectedCatName}}

{{labTest.Cost.Discount}}% Off

{{labTest.TestName}}

Category-{{labTest.LabTestCategory.CategoryName}}

{{labTest.TestName}}

₹ {{labTest.Cost.Cost}}/-

Clinics Available For {{Namefor}}

Dental Clinic Image

{{vendor.CompanyName}}

City - {{vendor.Contact.City}}

Address - {{vendor.Contact.AddressLine1}}

{{vendor.HealthPackages.Service.Charges}}/-

Your Cart ({{checkout.selectedServices.length}} Test)

{{item.TestName}}

₹ {{item.Cost}}

Best Packages

maintenance-img

ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ